8th grade Khan codes

a) Geometry/ period 1  Online Khan Academy code: 73RZMM2V

Geometry Google Class code: xbnwd3h

b) Algebra Rocks/ period 2 Online Khan Academy code: 7DKVR3RP

Period 2 Google Class code: obyb4uw

c) Algebra Fun/ period 3 Online Khan Academy code: Z8N4TMJ4

Period 3 Google Class code: qatq767

d)Algebra STARS/ period 4 Online Khan Academy code: 7TYFF69A

Period 4 Google Class code: wygb5jb